สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 week 15 hours ago

สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ท่านสุขกาย สบายใจ 🫧
เดินทางปลอดภัย ไร้ทุกข์ไร้โศก ปราศจากโรคภัย
สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณี

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 week 3 days ago

งานสัมมนาฟรี!! Plastics &

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 month 1 week ago

วันที่ 6 มีนาคม 2567 คุณดวงรัตน์ อุดมสมพร (Vice President) และ คุณอาภาภรณ์ จินต์โชติกุล (Project Manager) จาก N.C.C. Management & Development เข้าพบคุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมฯ และคุณวาฑิต วทัญญูไพศาล เลขาสมาคมฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่และเตรียมความพร้อมการจัดงาน Asia International Hemp Forum 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 month 2 weeks ago

วันที่ 5 มีนาคม 2567 คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และดร.สวนิตย์ โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาด้านชีววิทยาสังเคราะห์: เอนไซม์ในศตวรรษที่ 21 – การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการย่อยสลายพลาสติกและการสร้างสารมูลค่าเพิ่ม โดยมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนาอีก 2 ท่าน ได้แก่ Professor Wolfgang Zimmermann, University of Leipzig, Germany และ Professor Stephen Wallace, University of Edinburgh, United Kingdom ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 month 3 weeks ago

วันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567) คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย, คุณชานนทร์ พันธุสินธุ กรรมการสมาคมฯ, คุณวาฑิต วทัญญูไพศาล เลขาสมาคมฯ, ผศ.ดร.ศุภกิต สุทธิเรืองวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ, ดร.ประกายเพชร กิติยานันท์ และคุณพรพงษ์ พัฒนพิรุฬหกิต สมาชิกสมาคมฯ เข้าพบดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 และหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนพลาสติกชีวภาพในการลดมลพิษและมาตรการแผนปฏิบัติการ แผนการกำจัดขยะพลาสติกระยะที่ 2

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 month 3 weeks ago

การเสวนาด้านชีววิทยาสังเคราะห์: เอนไซม์ในศตวรรษที่ 21 – การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการย่อยสลายพลาสติกและการสร้างสารมูลค่าเพิ่ม

เวลา: วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567, 14.00-16.00 น.
สถานที่: ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนา:
1. Professor Wolfgang Zimmermann, University of Leipzig, Germany
2. Professor Stephen Wallace, University of Edinburgh, United Kingdom
3. คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ, นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
4. ดร.สวนิตย์ โกศลพิศิษฐ์กุล, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

1 month 4 weeks ago

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย, คุณวาฑิต วทัญญูไพศาล เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย, ดร.ศิวรัตน์ บุณยรัตนกลิน และ ดร.เจตสุดา จิรวุฒิวงศ์ชัย จากบริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์แก่นักวิจัยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อใช้ในการดำเนินงานสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ และกลุ่ม PPP Plastics ในการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และเสนอกลไกการขับเคลื่อนตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

2 months 4 days ago

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

2 months 4 days ago

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สมาชิกสมาคมฯ คุณสุลักขณา ชัยเลิศวีระกร ผู้จัดการฝ่ายขาย และคุณอังคนา วงศ์คำหล้า หัวหน้าทีมขาย จากบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบคุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 และหารือนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนพลาสติกชีวภาพในไทย

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย TBIA

2 months 2 weeks ago

วันนี้ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567) คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย, คุณชานนทร์ พันธุสินธุ กรรมการสมาคมฯ, คุณสังกาส การีเวท, คุณสาธิตา เจียมสุชน และสุจินดา โชติรัตน์ศิริกุล สมาชิกสมาคมฯ เข้าพบคุณวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 และหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนพลาสติกชีวภาพทางด้านการศึกษาข้อมูลและนโยบายเศรษฐกิจในการสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

 

เครือข่ายพันธมิตร 26 องค์กรเข้าพบ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

เครือข่ายพันธมิตร 26 องค์กรเข้าพบ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

วันที่ 30 มิ.ย. 2565 คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหก…

Read More
ยุโรปเลิกใช้ พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ยุโรปเลิกใช้ พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

สหภาพยุโรปตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวท…

Read More
Go Green ไปกับแก้วไบโอพลาสติกรักษ์โลก

Go Green ไปกับแก้วไบโอพลาสติกรักษ์โลก

อยากดื่มเครื่องดื่มแก้วโปรด แต่ไม่อยากรู้สึกผิดที่สร้างขยะพล…

Read More
คพ. ร่วมกับ TBIA ฝึกอบรมออนไลน์เจ้าหน้าที่ คพ.

คพ. ร่วมกับ TBIA ฝึกอบรมออนไลน์เจ้าหน้าที่ คพ.

คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย แ…

Read More
มาตรการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของจุฬาฯ

มาตรการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของจุฬาฯ

มมาดูมาตรการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของจุฬาฯ กันดีกว่า …

Read More
รู้ไหม? มีเสื้อกันฝนชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะ

รู้ไหม? มีเสื้อกันฝนชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะ

รู้ไหม? โลกเรามีเสื้อกันฝนจากไบโอพลาสติกด้วยนะ ซึ่งเป็นผลงาน…

Read More
Roadmap การกำจัดขยะพลาสติก

Roadmap การกำจัดขยะพลาสติก

ครม. มีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2563-2573 เพ…

Read More
GREEN FOR BETTER

GREEN FOR BETTER

ปัจจุบันเริ่มมีการผลิตและใช้ไบโอพลาสติกกันมากขึ้น สังเกตได้จ…

Read More

ครม.ไฟเขียว แบนพลาสติก 4 ชนิด

เมื่อขยะพลาสติกเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจากการใช้ในชีวิตประ…

Read More
จับตาไบโอพลาสติก! ขยายฐานถึงวงการอุตสาหกรรมยานยนต์

จับตาไบโอพลาสติก! ขยายฐานถึงวงการอุตสาหกรรมยานยนต์

เริ่มมีการนำไบโอพลาสติกเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น เ…

Read More