ยุโรปเลิกใช้ พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ยุโรปเลิกใช้ พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

สหภาพยุโรปตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่ก่อให้เกิดไมโครพลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร จึงมีมาตรการจำกัดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกที่มีความหนาน้อยกว่า 50 ไมครอน เพียง 40 ใบต่อคนต่อปีภายในปี 2568 รวมถึงการห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวประเภทอื่น ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร หลอดแท่งคน ก้านสำลี ก้านลูกโป่ง และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตจากพลาสติกชนิดออกโซ เป็นต้น
 
นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังผลักดันการใช้วัตถุดิบทางเลือกอย่างไบโอพลาสติก หรือพลาสติกรีไซเคิลมากขึ้น เพื่อทดแทนความต้องการใช้พลาสติกนั่นเอง
ที่มา: EU ยกเลิกพลาสติกใช้แล้วทิ้ง วางกฎทั่วยุโรปใน 2 ปีหลังประกาศใช้, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์พลาสติกฉบับใหม่ของ EU และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลาสติกไทย, กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ