คพ. ร่วมกับ TBIA ฝึกอบรมออนไลน์เจ้าหน้าที่ คพ.

คพ. ร่วมกับ TBIA ฝึกอบรมออนไลน์เจ้าหน้าที่ คพ.

คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และ ดร. ชินวัชร์ ศรีโรจนภิญโญ กรรมการฝ่ายวิชาการและมาตราฐาน ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์เจ้าหน้าที่ ทส. ในหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจในพลาสติกชีวภาพ (Understand and introduce to Bioplastics) ในวันที่ 28 กันยายน 2564
โดยเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้เกี่ยวกับ 1) พลาสติกชีวภาพ คืออะไร 2) วงจรชีวิตของพลาสติกชีวภาพ 3)ประโยชน์ของพลาสติกชีวภาพ 4) ตัวอย่างการใช้งานพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย 5)การส่งเสริมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย